Col.laboradors

La nostra acció social és possible gràcies a la dedicació i l’esforç de les professionals i els voluntaris i les voluntàries de l’entitat.

Així mateix, donem gràcies a totes les institucions, organitzacions i empreses que, amb la seva confiança i col·laboració, fan millor el dia a dia dels infants, dels joves i de les persones grans.

La nostra tasca tampoc seria possible sense el suport de persones que ens ajuden mensualment fent una donació econòmica en forma de quota.

Qualsevol donació econòmica que feu gaudeix d´uns avantatges fiscals.

A partir de l’1 de gener del 2016, ha incrementat el percentatge de deducció́ aplicable a les donacions realitzades a Fundació́ Fàtima, com a entitat acollida a la Llei 49/2002.

Segons la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, es van establir des de l’1 de gener del 2016, nous percentatges de deducció́ en funció́ de la base de la deducció́, de l’import del donatiu i de la “fidelitat” del donant a l’entitat perceptora.

Recordeu: que per a poder informar a l’Agencia Tributaria de l’import de les vostres quotes i donatius es imprescindible que ens pugueu facilitar el vostre nom, cognom, DNI i domicili, import del donatiu, data i medi de pagament.

Herències i llegats

Fins i tot quan ja no hi sigui pot donar un cop de mà als infants, als joves i a les persones grans incloent a la Fundació Fàtima en el teu testament.

Pot fer que la Fundació sigui hereva, cohereva o legatària del seu patrimoni, independentment de la seva envergadura, qualsevol aportació compta. Pot llegar diners en efectiu, béns mobles i immobles o valors financers, en funció de les seves circumstàncies i desitjos.

Institucions i empreses compromeses

Formem part de